Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Spoor030 is een nieuwe organisatie en daarover hebben veel mensen vragen. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over Spoor030.

Wie bepaalt of ik jeugdhulp nodig heb?

Als iemand professionele of specialistische hulp nodig heeft, dan wordt die ingeschakeld door de medewerkers van het buurtteam. Maar dat kan ook via de huisarts, Jeugdarts of medisch specialist.

De medewerker van het Buurtteam bekijkt samen met het gezin wat er nodig is en welke professionele hulp het kind en gezin nodig heeft. Doen wat nodig is, met het belang en de veiligheid van kind en het gezin als uitgangspunt.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja. Je hebt een verwijzing nodig voor specialistische zorg via Spoor030. Deze verwijzing kan je op verschillende manieren krijgen. Wij werken nauw samen met het buurtteam. Zij zijn in de wijk de voordeur naar hulpverlening. Buurtteams Utrecht is er voor iedereen met een ondersteuningsvraag. Zij gaan met jou en eventueel je directe omgeving in gesprek om te bekijken wat er nodig is. En mogelijk is dat specialistische jeugdhulp bij Spoor030. Jouw eigen buurtteam kun je vinden op www.buurtteamsutrecht.nl of elders op deze site.

Voor specialistische jeugdhulp hebt u een verwijzing nodig van het buurtteam, de huisarts of kind-/jeugdarts, SAVE of een medisch specialist.

Wanneer krijg ik een verwijzing voor Spoor030?

Veel hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen kan de huisarts, kinder-/jeugdarts of het buurtteam beantwoorden. In bepaalde situaties is specialistische zorg nodig. In overleg kunnen zij specialistische jeugdhulp betrekken. Dit is bijvoorbeeld een behandeling door een psycholoog of psychiater, begeleiding door een (systeem)therapeut, begeleiding van jonge kinderen met een achterstand in de ontwikkeling, jonge kinderen met een verstandelijke beperking, pleegzorg en andere vormen van logeren en wonen van kinderen buiten het eigen gezin enzovoort.

Hoe meld ik mij aan bij Spoor030?

Heb jij of heeft jouw kind een verwijzing? Vul dan het aanmeldformulier in op deze site. Je ontvangt vervolgens een e-mail met een bevestiging. Binnen 5 werkdagen wordt contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak.  Heb je vragen? Bel ons op 030-2028700

Hoe werkt het bij Spoor030?

Je kunt het traject bij Spoor030 niet starten zonder verwijzing. Het is dus belangrijk dat je een verwijzing hebt. Deze krijg je via de huisarts, het buurtteam, de huisarts, kinderarts, SAVE of de rechter. Met deze verwijzing wordt je aangemeld bij Spoor030. Het buurtteam, SAVE en de rechter, doet dit direct in overleg met Spoor030. De huisarts heeft meestal ook al eerder contact gehad met Spoor030 en geeft een verwijzing af via mail of via deze website. Hiermee wordt je op de aanmeldingslijst geplaatst. Je kunt, als je een verwijzing van de huisarts of kind/jeugdarts hebt gekregen, ook jezelf aanmelden.

Na de aanmelding word je binnen 5 werkdagen gebeld door een specialist. Hij of zij zal aan de telefoon nog een paar vragen stellen en een afspraak maken voor een gesprek.

De intake bestaat uit een telefoongesprek en een gesprek op locatie.

Na afloop van het telefoongesprek ontvang je een email met daarin een vragenlijst die je moet invullen. Dat is informatie die je hulpverlener nodig heeft voor het gesprek.

Tijdens de intake kijken we wat je echt nodig hebt en bepalen we samen aan welke doelen je wilt werken.

Het kan ook zijn dat de specialist zegt dat een andere vorm van hulp beter is. Dat bespreken we gelijk met je en we zorgen ervoor dat dit meteen in gang wordt gezet.

Welke zorg bieden de teams van Spoor030?

Vanaf 1 januari 2020 geeft Spoor030 antwoord op alle specialistische jeugdhulpvragen. De teams kunnen individuele hulp bieden, of in groepsverband. Spoor030 zorgt ook voor de kinderdagcentra, pleegzorg(begeleiding), gezinshuizen en andere vormen van zorg waarbij kinderen logeren en wonen.

Als vak- en speltherapie of een intelligentietest onderdeel zijn van een behandeling of onderzoek door de specialistische teams, dan valt dit binnen de zorg van de teams. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig.

Welke zorg bieden de teams niet?

De specialistische teams in de buurt bieden géén dyslexiezorg. Meer informatie over dyslexiezorg.

Voor sommige vormen van zeer specialistische hulp zijn er aparte afspraken. Deze hulp wordt stedelijk, regionaal, of landelijk georganiseerd en ingekocht. Dit zijn:

 • de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd
 • dyslexiezorg
 • de essentiële functies (bovenregionale beschikbare zorg)
 • LTA-zorg (landelijk beschikbare zorg)

De partijen werken samen met deze aanbieders om te zorgen voor een goede aansluiting op de zorg van de buurtgerichte specialistische jeugdhulp.

Welke informatie wordt in het dossier opgenomen?

Een hulpverlener heeft informatie nodig om goed hulp te kunnen verlenen. Deze informatie krijgt de hulpverlener van de ouders, het kind, of van andere hulpverleners. De informatie wordt vastgelegd in een dossier. In het dossier bewaart de hulpverlener alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Zoals informatie over welke problemen er zijn en wat er voor nodig is om deze problemen aan te pakken. Dit kan informatie zijn over het kind, maar ook over de ouders, pleegouders, andere kinderen in het gezin of mensen uit de directe omgeving.

Wie krijgt mijn gegevens te zien? 

De inhoud van het dossier is vertrouwelijk. Hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht en mogen informatie uit het dossier daarom niet zomaar met anderen delen. Om jou of je ouders goed te kunnen helpen, moeten zij wel weten wat er aan de hand is. Daarvoor heeft een hulpverlener soms informatie van een andere hulpverlener nodig. Jullie hebben recht op privacy. Of je nu thuis woont, bij pleegouders of in een instelling. Niemand mag informatie over jou zomaar delen. Dit doen zij dan ook niet zonder de toestemming van jou of van je ouders. We vragen daarvoor altijd een toestemmingsformulier te ondertekenen. Je kunt de toestemming ook altijd weer intrekken.

Bij ernstige zorgen

Indien een hulpverlener zich ernstige zorgen maakt, bijvoorbeeld omdat er een crisissituatie dreigt kan hij of zij de afweging maken om zonder toestemming informatie te delen met andere hulpverleners. Er is dan sprake van een conflict van plichten.

Informatie aan derden

Jouw huisarts (of andere verwijzer) krijgt altijd een brief na aanmelding en het intakegesprek om de verwijzer op de hoogte te stellen van de gemaakte afspraken. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met jou besproken. Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Hiervoor vragen wij jouw toestemming.

Correspondentie aan anderen dan de huisarts zal eerst aan jou worden voorgelegd, voordat deze wordt verstuurd.

Ik ontvang sinds 2019 specialistische hulp in gebied Spoor030. Ik woon niet in het Spoor030 gebied. Kan ik wel bij mijn huidige hulpverlener blijven?

Voor cliënten die in 2019 gebruik maken van specialistische jeugdhulp en voor wie deze zorg na 2019 ook belangrijk is, zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat er zoveel mogelijk continuïteit is in de hulpverleningsrelatie.

Word je zorgtraject in 2020 afgerond dan verandert er in principe niets. Jij kunt het traject afmaken bij je huidige hulpverlener, ook als deze voor Spoor030 gaat werken. Ook kun je ervoor kiezen om in dit jaar bij de organisatie te blijven waar jij nu de zorg ontvangt. Daarnaast kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheden van het buurtgerichte specialistische team in je eigen buurt.

Loopt je zorgtraject door tot na 31 december 2020? Dan hangt het ervan af of je huidige hulpverlener in een buurtgericht specialistisch team voor Spoor030 werkt of gaat werken. Zo ja, dan kan deze hulpverlener de zorg blijven bieden. Dit is ook het geval wanneer het gaat om een vrijgevestigde die gecontracteerd is door Spoor030.

Als het bovenstaande niet aan de orde is, dan neemt vóór 1 juli 2020 een hulpverlener van KOOS of Spoor030 de zorg over. De huidige hulpverlener gaat ruim voor deze datum met jou en je (pleeg)ouders/voogd samen met de nieuwe hulpverlener van Spoor030 in gesprek om een goede match te vinden qua expertise en persoon om een goede overdracht te realiseren.

Ik woon niet in het gebied Spoor030. Kan ik wel zorg krijgen via Spoor030?

In principe niet.

Ik sta al sinds 2019 op een wachtlijst. Wat gebeurt er met mijn plek op de lijst als ik in 2020 over moet naar Spoor030?

Spoor030 zal in alle redelijkheid kijken naar urgentie en zorgvraag. We zullen nieuwe cliënten bij Spoor030 zo snel mogelijk inzicht bieden in de wachttijd.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp?

Ouders van kinderen tot 18 jaar betalen in principe geen eigen bijdrage. 

Wie kan ik in noodsituaties bereiken?

Spoor030 is telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 17.00 uur. In noodsituaties (ook voor jeugdhulp) kunt u het volgende doen:

 • In levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt, bel je telefoonnummer 112 (dag en nacht bereikbaar).
 • Bij huiselijk geweld of kindermishandeling bel je Veilig Thuis Utrecht via telefoonnummer 0800 – 2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Meer informatie vindt u op de website van Veilig Thuis Utrecht.
 • Als iemand acuut psychiatrische hulp nodig heeft, zoekt u contact met uw huisarts of buiten kantooruren met
  Huisartsenpost Utrecht
  Burg. Fockema Andreaelaan 60
  3582 KT Utrecht
  088-1309670
  https://www.primair-hap.nl/nl/
 • Bij zorgen omtrent suïcide bel je de crisislijn 113 zelfmoordpreventie. 113 is bereikbaar via nummer: 0900-0113

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om een behandeling aan te bieden die past bij jouw behoeften en verwachtingen. Het kan voorkomen dat je hierin wordt teleurgesteld. Spoor030 hecht grote waarde aan een goede, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. We willen ook graag weten als je niet tevreden bent. Graag komen we samen met jou tot een oplossing.

Wat kun je doen?

In eerste instantie bespreek je de aanmerking met de hulpverlener in kwestie. Een groot deel van de klachten kan in overleg opgelost worden. Gebeurt dit niet naar wens, dan kun je jouw aanmerking met de betrokken Teamcoördinator van Spoor030 bespreken. Mocht je dan nog niet tevreden zijn, dan kun je een officiële klacht indienen bij ons.

Deze klacht kun je melden door te mailen naar klantbeleving@spoor030.nl of een brief te schrijven naar

Spoor030
Kaap Hoorndreef 36
3563 AT Utrecht 

Binnen vijf werkdagen krijg je een bevestiging van ontvangst en zal contact met je worden opgenomen.

Staat je vraag er niet bij?

Heb je na het lezen van de veelgestelde vragen nog andere vragen? Bel ons op 030- 2028700 of stuur een email naar info@spoor030.nl