Veelgestelde vragen

Mogelijk heb je vragen over ons of onze werkwijze. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over Spoor030

1
Wie bepaalt of ik jeugdhulp nodig heb?

Als je specialistische hulp nodig hebt, kan dit worden aangevraagd door medewerkers van het buurtteam. Maar ook via huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter.

De medewerker van het buurtteam bekijkt samen met jou wat er nodig is en welke professionele hulp jij of je familie nodig hebben. Doen wat nodig is, met het belang en de veiligheid van jou en het gezin is daarbij het uitgangspunt.

2
Heb ik een verwijzing nodig?

Ja. Je hebt een verwijzing nodig voor specialistische zorg via Spoor030. Deze verwijzing kan je op verschillende manieren krijgen. Wij werken nauw samen met het buurtteam. Zij zijn in de wijk de voordeur naar hulpverlening. En gaan met jou en eventueel je directe omgeving in gesprek om te bekijken wat er nodig is. De uitkomst van dat gesprek kan zijn dat specialistische jeugdhulp nodig is. Jouw buurtteam kan je vinden op www.buurtteamsutrecht.nl.

Voor specialistische jeugdhulp heb je een verwijzing nodig van het buurtteam, huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter.

3
Wanneer krijg ik een verwijzing voor Spoor030?

Veel hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen kan de huisarts, kinder-/jeugdarts of het buurtteam beantwoorden. Maar in bepaalde situaties is specialistische zorg nodig. In overleg kunnen zij dan specialistische jeugdhulp inschakelen. Wij werken met multidisciplinaire teams (onder andere GZ-psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten, systemisch werkers en psychiaters).

4
Hoe meld ik mij aan bij Spoor030?

Heb jij of heeft jouw kind een verwijzing? Vul dan het aanmeldformulier in op deze site. Je ontvangt vervolgens een e-mail met een bevestiging. Wij informeren je daarna over het vervolg. Heb je vragen? Bel ons op 030-2028700.

5
Hoe werkt het bij Spoor030?

Je kunt het traject bij Spoor030 niet starten zonder verwijzing. Het is dus belangrijk dat je een verwijzing hebt. Deze krijg je via het buurtteam, huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter. Het buurtteam, SAVE en de rechter, doen dit direct in overleg met Spoor030. En ook de huisarts of kinder-/jeugdarts hebben meestal al eerder contact gehad met Spoor030. Met je verwijzing word je aangemeld bij Spoor030 en op de aanmeldingslijst geplaatst. Je kunt, als je een verwijzing van de huisarts of kind/jeugdarts hebt gekregen, ook jezelf aanmelden.

Na de aanmelding word je gebeld door Spoor030. Tijdens het gesprek worden nog wat aanvullende vragen gesteld en wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.

De volledige vraagverheldering bestaat uit dit telefoongesprek en een gesprek op locatie. Na afloop van het telefoongesprek ontvang je een email met daarin een vragenlijst die je moet invullen. Dat is informatie die we nodig hebben als voorbereiding op het gesprek.

Tijdens de vraagverheldering kijken we wat je echt nodig hebt en bepalen we samen aan welke doelen je wilt werken.

Het kan ook zijn dat de specialist zegt dat een andere vorm van hulp beter is. Dat bespreken we gelijk met je en we zorgen ervoor dat dit meteen in gang wordt gezet.

6
Welke zorg bieden de teams van Spoor030?

Spoor030 geeft antwoord op alle aanvullende jeugdhulp vragen. De wijkgerichte teams kunnen individuele hulp bieden, of in groepsverband. Wanneer Spoor030 de zorg niet zelf vorm kan geven in de wijkgerichte teams, werken wij samen met andere partijen. 

Als vaktherapie of een intelligentietest onderdeel zijn van een behandeling of onderzoek door de specialistische teams, dan valt dit binnen de zorg van de teams. Enkel de afname van een intelligentietest doen wij niet. 

7
Welke zorg bieden de teams niet?

De specialistische teams in de buurt bieden géén dyslexiezorg. Meer informatie over dyslexiezorg.

Ook voor sommige andere vormen van zeer specialistische hulp zijn er aparte afspraken. Deze hulp wordt stedelijk, regionaal, of landelijk georganiseerd en ingekocht. Dit zijn:

 • de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd
 • de essentiële functies (bovenregionale beschikbare zorg) worden door Yeph geregeld
 • LTA-zorg (landelijk beschikbare zorg)
 • Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Fysiotherapie
 • Logopedie

Spoor030 werkt samen met deze aanbieders om te zorgen voor een goede aansluiting op de zorg van de buurtgerichte specialistische jeugdhulp.

8
Kan ik zelf een andere zorgaanbieder kiezen?

Het is niet mogelijk om een zelfgekozen zorgpartij te financieren via Spoor030. Als u toch specialistische jeugdhulp van een niet-gecontracteerde aanbieder wilt, dan kan dat alleen als u aan specifieke voorwaarden voldoet om een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. Meer informatie over de voorwaarden voor een PGB leest u op de website van de gemeente Utrecht: Persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp | gemeente Utrecht

9
Welke informatie wordt in het dossier opgenomen?

Onze specialisten hebben informatie nodig om goed hulp te kunnen verlenen. Deze informatie krijgen we van jou, je (pleeg)ouders, of van andere hulpverleners. Deze informatie wordt vastgelegd in een dossier. In het dossier bewaren we alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Zoals informatie over welke problemen er zijn en wat er voor nodig is om deze problemen aan te pakken. Dit kan informatie zijn over jou, maar ook over je (pleeg)ouders, andere kinderen in het gezin of mensen uit je directe omgeving.

10
Wie krijgt mijn gegevens te zien?

De inhoud van jouw dossier is vertrouwelijk. Daarnaast hebben onze professionals een geheimhoudingsplicht en mogen informatie uit je dossier daarom niet zomaar met anderen delen. Om jou of je ouders goed te kunnen helpen, moeten zij wel weten wat er aan de hand is. Daarvoor heeft een hulpverlener soms informatie van een andere hulpverlener nodig. Je hebt recht op privacy. Of je nu thuis woont, bij pleegouders of in een instelling. Niemand mag informatie over jou zomaar delen. Dit doen zij dan ook niet zonder de toestemming van jou of van je ouders. We vragen daarvoor altijd een toestemmingsformulier te ondertekenen. Je kunt de toestemming ook altijd weer intrekken.

Bij ernstige zorgen
Indien een hulpverlener zich ernstige zorgen maakt, bijvoorbeeld omdat er een crisissituatie dreigt kan hij of zij de afweging maken om zonder toestemming informatie te delen met andere hulpverleners. Er is dan sprake van een conflict van plichten.

11
Welke informatie verstrekken jullie aan derden

De verwijzer en huisarts krijgen een brief na aanmelding bij Spoor030 zodat zij weten dat wij betrokken zijn. Bij afsluiting sturen wij ook graag een brief, waarbij de inhoud hiervan van tevoren met jou wordt besproken.

Spoor030 mag persoonlijke informatie alleen doorgeven als jij daar toestemming voor geeft.

Hierop gelden een aantal uitzonderingen:
– Spoor030 mag zonder je toestemming inlichtingen verstrekken aan de Raad voor de Kinderbescherming, SAVE, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling (GI) voor uitvoer van een eventuele jeugdbeschermingsmaatregel.
– Spoor030 informeert de gemeente Utrecht bij aanmelding en afmelding van de zorg.
– Spoor030 doet aangifte als er sprake is van strafbare feiten.

Als Spoor030 bovenstaande gegevens doorgeeft of gegevens door wil geven aan een andere partij brengen we je daarvan altijd op de hoogte.

12
Ik woon niet in het gebied Spoor030. Kan ik wel zorg krijgen via Spoor030?

In principe niet.

13
Moet ik een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp?

Ouders van kinderen tot 18 jaar betalen in principe geen eigen bijdrage.

14
Wie kan ik in noodsituaties bereiken?

Spoor030 is telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. In noodsituaties (ook voor jeugdhulp) kan je het volgende doen:

•  In levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt, bel 112 (dag en nacht bereikbaar).
•  Bij huiselijk geweld of kindermishandeling bel Veilig Thuis Utrecht 0800 – 2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Meer informatie Veilig Thuis Utrecht.
•  Als iemand acuut psychiatrische hulp nodig heeft; zoek contact met je huisarts of buiten kantooruren met

Huisartsenpost Utrecht
Burg. Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
088-1309670

Home

•  Bij zorgen over zelfmoord bel de crisislijn 113 zelfmoordpreventie. 113 is bereikbaar op: 0900-0113

15
Niet tevreden? Wat kunnen we doen om dat te verbeteren?

Bij Spoor030 doen we onze uiterste best om een behandeling aan te bieden die past bij jouw behoefte en verwachtingen. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben dan is er een klachtenprocedure.

16
Staat je vraag er niet bij?

Heb je na het lezen van de veelgestelde vragen nog andere vragen? Wij zijn op werkdagen van 9.00-17.00uur bereikbaar op 030- 2028700 of stuur een email naar info@spoor030.nl

Meest gestelde vragen

Mogelijk heb je vragen over ons of onze werkwijze. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over Spoor030

1
Wie bepaalt of ik jeugdhulp nodig heb?

Als je specialistische hulp nodig hebt, kan dit worden aangevraagd door medewerkers van het buurtteam. Maar ook via huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter.

De medewerker van het buurtteam bekijkt samen met jou wat er nodig is en welke professionele hulp jij of je familie nodig hebben. Doen wat nodig is, met het belang en de veiligheid van jou en het gezin is daarbij het uitgangspunt.

2
Heb ik een verwijzing nodig?

Ja. Je hebt een verwijzing nodig voor specialistische zorg via Spoor030. Deze verwijzing kan je op verschillende manieren krijgen. Wij werken nauw samen met het buurtteam. Zij zijn in de wijk de voordeur naar hulpverlening. En gaan met jou en eventueel je directe omgeving in gesprek om te bekijken wat er nodig is. De uitkomst van dat gesprek kan zijn dat specialistische jeugdhulp nodig is. Jouw buurtteam kan je vinden op www.buurtteamsutrecht.nl.

Voor specialistische jeugdhulp heb je een verwijzing nodig van het buurtteam, huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter.

3
Wanneer krijg ik een verwijzing voor Spoor030?

Veel hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen kan de huisarts, kinder-/jeugdarts of het buurtteam beantwoorden. Maar in bepaalde situaties is specialistische zorg nodig. In overleg kunnen zij dan specialistische jeugdhulp inschakelen. Wij werken met multidisciplinaire teams (onder andere GZ-psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten, systemisch werkers en psychiaters).

4
Hoe meld ik mij aan bij Spoor030?

Heb jij of heeft jouw kind een verwijzing? Vul dan het aanmeldformulier in op deze site. Je ontvangt vervolgens een e-mail met een bevestiging. Wij informeren je daarna over het vervolg. Heb je vragen? Bel ons op 030-2028700

5
Hoe werkt het bij Spoor030?

Je kunt het traject bij Spoor030 niet starten zonder verwijzing. Het is dus belangrijk dat je een verwijzing hebt. Deze krijg je via het buurtteam, huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter. Het buurtteam, SAVE en de rechter, doen dit direct in overleg met Spoor030. En ook de huisarts of kinder-/jeugdarts hebben meestal al eerder contact gehad met Spoor030. Met je verwijzing word je aangemeld bij Spoor030 en op de aanmeldingslijst geplaatst. Je kunt, als je een verwijzing van de huisarts of kind/jeugdarts hebt gekregen, ook jezelf aanmelden.

Na de aanmelding word je gebeld door Spoor030. Tijdens het gesprek worden nog wat aanvullende vragen gesteld en wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.

De volledige vraagverheldering bestaat uit dit telefoongesprek en een gesprek op locatie. Na afloop van het telefoongesprek ontvang je een email met daarin een vragenlijst die je moet invullen. Dat is informatie die we nodig hebben als voorbereiding op het gesprek.

Tijdens de vraagverheldering kijken we wat je echt nodig hebt en bepalen we samen aan welke doelen je wilt werken.

Het kan ook zijn dat de specialist zegt dat een andere vorm van hulp beter is. Dat bespreken we gelijk met je en we zorgen ervoor dat dit meteen in gang wordt gezet.

6
Welke zorg bieden de teams van Spoor030?

Spoor030 geeft antwoord op alle aanvullende jeugdhulp vragen. De wijkgerichte teams kunnen individuele hulp bieden, of in groepsverband. Wanneer Spoor030 de zorg niet zelf vorm kan geven in de wijkgerichte teams, werken wij samen met andere partijen. 

Als vaktherapie of een intelligentietest onderdeel zijn van een behandeling of onderzoek door de specialistische teams, dan valt dit binnen de zorg van de teams. Enkel de afname van een intelligentietest doen wij niet. 

7
Welke zorg bieden de teams niet?

De specialistische teams in de buurt bieden géén dyslexiezorg. Meer informatie over dyslexiezorg.

Ook voor sommige andere vormen van zeer specialistische hulp zijn er aparte afspraken. Deze hulp wordt stedelijk, regionaal, of landelijk georganiseerd en ingekocht. Dit zijn:

 • de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd
 • de essentiële functies (bovenregionale beschikbare zorg) worden door Yeph geregeld
 • LTA-zorg (landelijk beschikbare zorg)
 • Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Fysiotherapie
 • Logopedie

Spoor030 werkt samen met deze aanbieders om te zorgen voor een goede aansluiting op de zorg van de buurtgerichte specialistische jeugdhulp.

8
Kan ik zelf een andere zorgaanbieder kiezen?

Het is niet mogelijk om een zelfgekozen zorgpartij te financieren via Spoor030. Als u toch specialistische jeugdhulp van een niet-gecontracteerde aanbieder wilt, dan kan dat alleen als u aan specifieke voorwaarden voldoet om een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. Meer informatie over de voorwaarden voor een PGB leest u op de website van de gemeente Utrecht: Persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp | gemeente Utrecht

9
Welke informatie wordt in het dossier opgenomen?

Onze specialisten hebben informatie nodig om goed hulp te kunnen verlenen. Deze informatie krijgen we van jou, je (pleeg)ouders, of van andere hulpverleners. Deze informatie wordt vastgelegd in een dossier. In het dossier bewaren we alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Zoals informatie over welke problemen er zijn en wat er voor nodig is om deze problemen aan te pakken. Dit kan informatie zijn over jou, maar ook over je (pleeg)ouders, andere kinderen in het gezin of mensen uit je directe omgeving.

10
Wie krijgt mijn gegevens te zien?

De inhoud van jouw dossier is vertrouwelijk. Daarnaast hebben onze professionals een geheimhoudingsplicht en mogen informatie uit je dossier daarom niet zomaar met anderen delen. Om jou of je ouders goed te kunnen helpen, moeten zij wel weten wat er aan de hand is. Daarvoor heeft een hulpverlener soms informatie van een andere hulpverlener nodig. Je hebt recht op privacy. Of je nu thuis woont, bij pleegouders of in een instelling. Niemand mag informatie over jou zomaar delen. Dit doen zij dan ook niet zonder de toestemming van jou of van je ouders. We vragen daarvoor altijd een toestemmingsformulier te ondertekenen. Je kunt de toestemming ook altijd weer intrekken.

Bij ernstige zorgen
Indien een hulpverlener zich ernstige zorgen maakt, bijvoorbeeld omdat er een crisissituatie dreigt kan hij of zij de afweging maken om zonder toestemming informatie te delen met andere hulpverleners. Er is dan sprake van een conflict van plichten.

11
Welke informatie verstrekken jullie aan derden

De verwijzer en huisarts krijgen een brief na aanmelding bij Spoor030 zodat zij weten dat wij betrokken zijn. Bij afsluiting sturen wij ook graag een brief, waarbij de inhoud hiervan van tevoren met jou wordt besproken.

Spoor030 mag persoonlijke informatie alleen doorgeven als jij daar toestemming voor geeft.

Hierop gelden een aantal uitzonderingen:
– Spoor030 mag zonder je toestemming inlichtingen verstrekken aan de Raad voor de Kinderbescherming, SAVE, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling (GI) voor uitvoer van een eventuele jeugdbeschermingsmaatregel.
– Spoor030 informeert de gemeente Utrecht bij aanmelding en afmelding van de zorg.
– Spoor030 doet aangifte als er sprake is van strafbare feiten.

Als Spoor030 bovenstaande gegevens doorgeeft of gegevens door wil geven aan een andere partij brengen we je daarvan altijd op de hoogte.

12
Ik woon niet in het gebied Spoor030. Kan ik wel zorg krijgen via Spoor030?

Nee.

13
Moet ik een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp?

Ouders van kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.

14
Wie kan ik in noodsituaties bereiken?

Spoor030 is telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 17.00 uur. In noodsituaties (ook voor jeugdhulp) kan je het volgende doen:

•  In levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt, bel 112 (dag en nacht bereikbaar).
•  Bij huiselijk geweld of kindermishandeling bel Veilig Thuis Utrecht 0800 – 2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Meer informatie Veilig Thuis Utrecht.
•  Als iemand acuut psychiatrische hulp nodig heeft, zoekt contact met je huisarts of buiten kantooruren met

Huisartsenpost Utrecht
Burg. Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
088-1309670
https://www.primair-hap.nl

•  Bij zorgen over zelfmoord bel de crisislijn 113 zelfmoordpreventie. 113 is bereikbaar op: 0900-0113 of https://www.113.nl/

15
Niet tevreden? Wat kunnen we doen om dat te verbeteren?

Bij Spoor030 doen we onze uiterste best om een behandeling aan te bieden die past bij jouw behoefte en verwachtingen. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben dan is er een klachtenprocedure.

16
Staat je vraag er niet bij?

Heb je na het lezen van de veelgestelde vragen nog andere vragen? Dan zijn wij te bereiken op maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur op 030- 2028700 of stuur een email naar info@spoor030.nl