Pleegouder worden?
Brochure pleegzorg Aanmelden informatiebijeenkomst Aanvragen informatiegesprek

Waarom pleegzorg?

Ieder kind verdient het om veilig in een gezinssituatie op te groeien. Maar wanneer dat door omstandigheden niet thuis mogelijk is gaan we op zoek naar het best mogelijke alternatief. Dat kan betekenen dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of voor langere tijd.

Ons uitgangspunt daarbij is dat de ouders uiteindelijk zelf de opvoeding weer op zich nemen. Is dat niet mogelijk, dan blijft het kind voor langere tijd bij de pleegouders, soms totdat het kind volwassen is. Ook wanneer pleegzorg wordt ingezet blijft het kind de ouders, indien mogelijk, regelmatig zien. Daarom vangen we kinderen zo veel mogelijk op in het eigen netwerk. Zo blijft de relatie met de ouders zo veel mogelijk in stand.

Opvang in de wijk of bij familie
Wij werken zo veel mogelijk wijkgericht. Daarom vinden we het belangrijk om kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk een nieuw thuis te bieden. Hierbij staat het dagelijks leven van een kind en het gezin centraal. Zodat ze op hun eigen school kunnen blijven, met hun vriendjes kunnen blijven spelen en niet uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Daarbij werken we nauw samen met het buurtteam en andere professionals in wijk.

Een dagdeel, weekend of een hele week
Soms zijn kinderen en ouders al geholpen met opvang tijdens een aantal dagdelen of dagen per week. Die paar dagen, weekenden of weken geven ouders of de kinderen de benodigde ruimte om op te laden. Waardoor kinderen in hun eigen gezin kunnen blijven wonen. Soms wordt duidelijk dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind bij een ander gezin wonen, vaak tot het volwassen is. Maar er zijn ook andere vormen van hulp naast pleegzorg dit wij noemen wij informele hulp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan op woensdagmiddag een kind opvangen en samen naar de speeltuin gaan of dinsdagavond samen lezen met een kind.

Pleegouder worden
Iedereen kan in principe pleegouder worden. Het maak niet uit of je man of vrouw bent, single of met een partner, en wel of geen kinderen hebt. Het is belangrijk dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Seksuele geaardheid speelt daarbij geen rol. Net zoals je culturele achtergrond of geloofsovertuiging. Belangrijk is dat er een goede match is tussen pleegouder en kind

Van oriëntatie tot pleegouder

Oriëntatiefase
– aanvragen informatie
– bezoeken informatieavond en/of persoonlijk gesprek

Aanmelding
– & aanvragen verklaring van geen bezwaar

Gesprek in thuissituatie
– gesprek op basis van vragenlijst

Training
– aantal avonden in groepsverband waarbij belangrijke thema’s worden besproken

Gesprek bij Spoor030
– interview op basis van eerdere gesprek en training

Beslissing over acceptatie als pleegouder

Matching
– opname in bestand pleegouders
– voorstel en matching

Begeleiding
– begeleiding door pleegzorgbegeleider
– trainingen, thema avonden en specialistische zorg

Pleegzorg Spoor030

Selectie
De selectie van pleegouders vindt plaats volgens een zorgvuldig proces. Een proces dat tussen de 4 en 6 maanden duurt. Daarna word je opgenomen in het pleegouderbestand en uiteindelijk gekoppeld aan een pleegkind.

Ondersteuning
Als pleegouder sta je er nooit alleen voor, naast een vaste pleegzorgbegeleider bieden we trainingen, thema avonden en ondersteunen we waar nodig met specialistische zorg.

Interesse om pleegouder te worden?
Leuk dat je interesse toont om pleegouder te worden. Mocht je meer informatie wensen dan kun je de informatie brochure aanvragen, een gesprek aanvragen met een van onze medewerkers van spoor030 of je inschrijven voor een van onze informatieavonden