Meest gestelde vragen

Spoor030 is een nieuwe organisatie en mogelijk heb je vragen over ons of onze werkwijze. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over Spoor030

1
Wie bepaalt of ik jeugdhulp nodig heb?

Als je professionele of specialistische hulp nodig hebt, kan dit worden aangevraagd door medewerkers van het buurtteam. Maar ook via huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter.

De medewerker van het buurtteam bekijkt samen met jou wat er nodig is en welke professionele hulp jij of je familie nodig hebben. Doen wat nodig is, met het belang en de veiligheid van jou en het gezin is daarbij het uitgangspunt.

2
Heb ik een verwijzing nodig?

Ja. Je hebt een verwijzing nodig voor specialistische zorg via Spoor030. Deze verwijzing kan je op verschillende manieren krijgen. Wij werken nauw samen met het buurtteam. Zij zijn in de wijk de voordeur naar hulpverlening. En gaan met jou en eventueel je directe omgeving in gesprek om te bekijken wat er nodig is. De uitkomst van dat gesprek kan zijn dat specialistische jeugdhulp nodig is. Jouw buurtteam kan je vinden op www.buurtteamsutrecht.nl.

Voor specialistische jeugdhulp heb je een verwijzing nodig van het buurtteam, huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter.

3
Wanneer krijg ik een verwijzing voor Spoor030?

Veel hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen kan de huisarts, kinder-/jeugdarts of het buurtteam beantwoorden. Maar in bepaalde situaties is specialistische zorg nodig. In overleg kunnen zij dan specialistische jeugdhulp inschakelen. Dit is bijvoorbeeld een behandeling door een psycholoog of psychiater, begeleiding door een (systeem)therapeut, begeleiding van jonge kinderen met een achterstand in de ontwikkeling, jonge kinderen met een verstandelijke beperking, pleegzorg en andere vormen van logeren en wonen van kinderen buiten het eigen gezin, etc.

4
Hoe meld ik mij aan bij Spoor030?

Heb jij of heeft jouw kind een verwijzing? Vul dan het aanmeldformulier in op deze site. Je ontvangt vervolgens een e-mail met een bevestiging. Wij nemen dan contact op voor het maken van een afspraak.  Heb je vragen? Bel ons op 030-2028700

5
Hoe werkt het bij Spoor030?

Je kunt het traject bij Spoor030 niet starten zonder verwijzing. Het is dus belangrijk dat je een verwijzing hebt. Deze krijg je via het buurtteam, huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter. Het buurtteam, SAVE en de rechter, doen dit direct in overleg met Spoor030. En ook de huisarts of kinder-/jeugdarts hebben meestal al eerder contact gehad met Spoor030. Met je verwijzing word je aangemeld bij Spoor030 en op de aanmeldingslijst geplaatst. Je kunt, als je een verwijzing van de huisarts of kind/jeugdarts hebt gekregen, ook jezelf aanmelden.

Na de aanmelding word je gebeld door Spoor030. Tijdens het gesprek worden nog wat aanvullende vragen gesteld en wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.

De volledige intake bestaat uit dit telefoongesprek en een gesprek op locatie. Na afloop van het telefoongesprek ontvang je een email met daarin een vragenlijst die je moet invullen. Dat is informatie die we nodig hebben als voorbereiding op het gesprek.

Tijdens de intake kijken we wat je echt nodig hebt en bepalen we samen aan welke doelen je wilt werken.

Het kan ook zijn dat de specialist zegt dat een andere vorm van hulp beter is. Dat bespreken we gelijk met je en we zorgen ervoor dat dit meteen in gang wordt gezet.

6
Welke zorg bieden de teams van Spoor030?

Spoor030 geeft antwoord op alle specialistische jeugdhulp vragen. De specialistische wijkgerichte teams kunnen individuele hulp bieden, of in groepsverband. Spoor030 zorgt ook voor de kinderdagcentra, pleegzorg(begeleiding), gezinshuizen en andere vormen van zorg waarbij kinderen logeren en wonen.

Als vak- en speltherapie of een intelligentietest onderdeel zijn van een behandeling of onderzoek door de specialistische teams, dan valt dit binnen de zorg van de teams. Ook hiervoor heeft u een verwijzing nodig.

7
Welke zorg bieden de teams niet?

De specialistische teams in de buurt bieden géén dyslexiezorg. Meer informatie over dyslexiezorg.

Ook voor sommige andere vormen van zeer specialistische hulp zijn er aparte afspraken. Deze hulp wordt stedelijk, regionaal, of landelijk georganiseerd en ingekocht. Dit zijn:

 • de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd
 • de essentiële functies (bovenregionale beschikbare zorg)
 • LTA-zorg (landelijk beschikbare zorg)
 • Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Fysiotherapie
 • Logopedie

Spoor030 werkt samen met deze aanbieders om te zorgen voor een goede aansluiting op de zorg van de buurtgerichte specialistische jeugdhulp.

8
Welke informatie wordt in het dossier opgenomen?

Onze specialisten hebben informatie nodig om goed hulp te kunnen verlenen. Deze informatie krijgen we van jou, je (pleeg)ouders, of van andere hulpverleners. Deze informatie wordt vastgelegd in een dossier. In het dossier bewaren we alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Zoals informatie over welke problemen er zijn en wat er voor nodig is om deze problemen aan te pakken. Dit kan informatie zijn over jou, maar ook over je (pleeg)ouders, andere kinderen in het gezin of mensen uit je directe omgeving.

9
Wie krijgt mijn gegevens te zien?

De inhoud van jouw dossier is vertrouwelijk. Daarnaast hebben onze professionals een geheimhoudingsplicht en mogen informatie uit je dossier daarom niet zomaar met anderen delen. Om jou of je ouders goed te kunnen helpen, moeten zij wel weten wat er aan de hand is. Daarvoor heeft een hulpverlener soms informatie van een andere hulpverlener nodig. Je hebt recht op privacy. Of je nu thuis woont, bij pleegouders of in een instelling. Niemand mag informatie over jou zomaar delen. Dit doen zij dan ook niet zonder de toestemming van jou of van je ouders. We vragen daarvoor altijd een toestemmingsformulier te ondertekenen. Je kunt de toestemming ook altijd weer intrekken.

Bij ernstige zorgen
Indien een hulpverlener zich ernstige zorgen maakt, bijvoorbeeld omdat er een crisissituatie dreigt kan hij of zij de afweging maken om zonder toestemming informatie te delen met andere hulpverleners. Er is dan sprake van een conflict van plichten.

10
Welke informatie verstrekken jullie aan derden

Jouw huisarts (of andere verwijzer) krijgt altijd een brief na aanmelding en het intakegesprek om hem op de hoogte te stellen van de gemaakte afspraken. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met jou besproken.

Spoor030 mag persoonlijke informatie alleen doorgeven als jij daar toestemming voor geeft.

Hierop gelden een aantal uitzonderingen:
– Spoor030 mag zonder je toestemming inlichtingen verstrekken aan de Raad voor de Kinderbescherming, SAVE, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling (GI) voor uitvoer van een eventuele jeugdbeschermingsmaatregel.
– Spoor030 doet een melding in de ‘Verwijsindex Risicojongeren’ (VIR) om onderlinge afstemming met andere professionals te verbeteren. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Maar zorgt ervoor dat de hulpverleners die jou helpen elkaar kunnen vinden en de hulpverlening op elkaar af kunnen stemmen.
– Spoor030 informeert de gemeente Utrecht bij aanmelding en afmelding van de zorg.
– Spoor030 doet aangifte als er sprake is van strafbare feiten.

Als Spoor030 bovenstaande gegevens doorgeeft of gegevens door wil geven aan een andere partij brengen we je daarvan altijd op de hoogte.

11
Ik ontvang sinds 2019 specialistische hulp in gebied Spoor030. Ik woon niet in het Spoor030 gebied. Kan ik wel bij mijn huidige hulpverlener blijven?

Maakte je in 2019 gebruik van specialistische jeugdhulp en is deze zorg ook na 2019 belangrijk voor jou? Dan zijn er afspraken gemaakt om te zorgen dat er zoveel mogelijk continuïteit is in de hulpverleningsrelatie.

Word je zorgtraject in 2020 afgerond dan verandert er in principe niets. Jij kunt het traject afmaken bij je huidige hulpverlener, ook als deze voor Spoor030 gaat werken. Ook kun je ervoor kiezen om in dit jaar bij de organisatie te blijven waar jij nu de zorg ontvangt. Daarnaast kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheden van het buurtgerichte specialistische team in je eigen buurt.

Loopt je zorgtraject door tot na 31 december 2020? Dan hangt het ervan af of je huidige hulpverlener in een buurtgericht specialistisch team voor Spoor030 werkt of gaat werken. Zo ja, dan kan deze hulpverlener de zorg blijven bieden. Dit is ook het geval wanneer het gaat om een vrijgevestigde die gecontracteerd is door Spoor030.

Als dit niet aan de orde is, dan neemt vóór 1 juli 2020 een hulpverlener van KOOS of Spoor030 de zorg over. De huidige hulpverlener gaat ruim voor deze datum met jou en je (pleeg)ouders/voogd samen met de nieuwe hulpverlener van Spoor030 in gesprek om een goede match te vinden qua expertise en persoon om een goede overdracht te realiseren.

12
Ik woon niet in het gebied Spoor030. Kan ik wel zorg krijgen via Spoor030?

In principe niet.

13
Ik sta al sinds 2019 op een wachtlijst. Wat gebeurt er met mijn plek op de lijst als ik in 2020 over moet naar Spoor030?

Spoor030 zal in alle redelijkheid kijken naar urgentie en zorgvraag. We zullen nieuwe cliënten bij Spoor030 zo snel mogelijk inzicht bieden in de wachttijd.

14
Moet ik een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp?

Ouders van kinderen tot 18 jaar betalen in principe geen eigen bijdrage.

15
Wie kan ik in noodsituaties bereiken?

Spoor030 is telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 17.00 uur. In noodsituaties (ook voor jeugdhulp) kan je het volgende doen:

•  In levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt, bel 112 (dag en nacht bereikbaar).
•  Bij huiselijk geweld of kindermishandeling bel Veilig Thuis Utrecht 0800 – 2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Meer informatie Veilig Thuis Utrecht.
•  Als iemand acuut psychiatrische hulp nodig heeft, zoekt contact met je huisarts of buiten kantooruren met

Huisartsenpost Utrecht
Burg. Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
088-1309670
https://www.primair-hap.nl/nl/

•  Bij zorgen over zelfmoord bel de crisislijn 113 zelfmoordpreventie. 113 is bereikbaar op: 0900-0113

16
Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht met mijn klacht

Onze professionals doen elke dag hun best om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die je als onjuist of onterecht ervaart. We vinden het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen en te leren van wat goed gaat en niet goed gaat. Wil je een klacht indienen? Dan kun je het volgende doen:

1. Ga met de professional die je begeleidt in gesprek over een oplossing
2. Als dat niet lukt of de klacht te ernstig is, kun je een gesprek aanvragen met de leidinggevende van de professional. Dit kan via door te bellen met 030-2028 700 of een mail te sturen aan klachten@spoor030.nl.
3. Lukt dit niet dan kan je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland.

Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
Postbus 75874
1070 AW Amsterdam

Vind je het lastig vindt om een klacht in te dienen of wil je graag met een onafhankelijk iemand overleggen over de situatie? Neem dan contact op met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Bel 088 -555 10 00 en vraag naar de cliëntvertrouwenspersoon van Spoor030. Of kijk voor meer informatie op www.akj.nl.

Naast het indienen van een klacht is er ook de mogelijkheid om van het tuchtrecht gebruik te maken. Dit kan via de stichting kwaliteits-register jeugd (SKJ) of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

17
Staat je vraag er niet bij?

Heb je na het lezen van de veelgestelde vragen nog andere vragen? Bel ons op 030- 2028700 of stuur een email naar info@spoor030.nl

Meest gestelde vragen

Spoor030 is een nieuwe organisatie en mogelijk heb je vragen over ons of onze werkwijze. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over Spoor030

1
Wie bepaalt of ik jeugdhulp nodig heb?

Als je professionele of specialistische hulp nodig hebt, kan dit worden aangevraagd door medewerkers van het buurtteam. Maar ook via het buurtteam, huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter.

De medewerker van het buurtteam bekijkt samen met jou wat er nodig is en welke professionele hulp jij of je familie nodig hebben. Doen wat nodig is, met het belang en de veiligheid van jou en het gezin is daarbij het uitgangspunt.

2
Heb ik een verwijzing nodig?

Ja. Je hebt een verwijzing nodig voor specialistische zorg via Spoor030. Deze verwijzing kan je op verschillende manieren krijgen. Wij werken nauw samen met het buurtteam. Zij zijn in de wijk de voordeur naar hulpverlening. En gaan met jou en eventueel je directe omgeving in gesprek om te bekijken wat er nodig is. De uitkomst van dat gesprek kan zijn dat specialistische jeugdhulp nodig is. Jouw buurtteam kan je vinden op www.buurtteamsutrecht.nl.

Voor specialistische jeugdhulp heb je een verwijzing nodig van het buurtteam, huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter.

3
Wanneer krijg ik een verwijzing voor Spoor030?

Veel hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen kan de huisarts, kinder-/jeugdarts of het buurtteam beantwoorden. Maar in bepaalde situaties is specialistische zorg nodig. In overleg kunnen zij dan specialistische jeugdhulp inschakelen. Dit is bijvoorbeeld een behandeling door een psycholoog of psychiater, begeleiding door een (systeem)therapeut, begeleiding van jonge kinderen met een achterstand in de ontwikkeling, jonge kinderen met een verstandelijke beperking, pleegzorg en andere vormen van logeren en wonen van kinderen buiten het eigen gezin, etc.

4
Hoe meld ik mij aan bij Spoor030?

Heb jij of heeft jouw kind een verwijzing? Vul dan het aanmeldformulier in op deze site. Je ontvangt vervolgens een e-mail met een bevestiging. Wij nemen dan contact op voor het maken van een afspraak.  Heb je vragen? Bel ons op 030-2028700

5
Hoe werkt het bij Spoor030?

Je kunt het traject bij Spoor030 niet starten zonder verwijzing. Het is dus belangrijk dat je een verwijzing hebt. Deze krijg je via het buurtteam, huisarts of kinder-/jeugdarts, een medisch specialist, SAVE of een rechter. Het buurtteam, SAVE en de rechter, doen dit direct in overleg met Spoor030. En ook de huisarts of kinder-/jeugdarts hebben meestal al eerder contact gehad met Spoor030. Met je verwijzing word je aangemeld bij Spoor030 en op de aanmeldingslijst geplaatst. Je kunt, als je een verwijzing van de huisarts of kind/jeugdarts hebt gekregen, ook jezelf aanmelden.

Na de aanmelding word je gebeld door Spoor030. Tijdens het gesprek worden nog wat aanvullende vragen gesteld en wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.

De volledige intake bestaat uit dit telefoongesprek en een gesprek op locatie. Na afloop van het telefoongesprek ontvang je een email met daarin een vragenlijst die je moet invullen. Dat is informatie die we nodig hebben als voorbereiding op het gesprek.

Tijdens de intake kijken we wat je echt nodig hebt en bepalen we samen aan welke doelen je wilt werken.

Het kan ook zijn dat de specialist zegt dat een andere vorm van hulp beter is. Dat bespreken we gelijk met je en we zorgen ervoor dat dit meteen in gang wordt gezet.

6
Welke zorg bieden de teams van Spoor030?

Spoor030 geeft antwoord op alle specialistische jeugdhulp vragen. De specialistische wijkgerichte teams kunnen individuele hulp bieden, of in groepsverband. Spoor030 zorgt ook voor de kinderdagcentra, pleegzorg(begeleiding), gezinshuizen en andere vormen van zorg waarbij kinderen logeren en wonen.

Als vak- en speltherapie of een intelligentietest onderdeel zijn van een behandeling of onderzoek door de specialistische teams, dan valt dit binnen de zorg van de teams. Ook hiervoor heeft u een verwijzing nodig.

7
Welke zorg bieden de teams niet?

De specialistische teams in de buurt bieden géén dyslexiezorg. Meer informatie over dyslexiezorg.

Ook voor sommige andere vormen van zeer specialistische hulp zijn er aparte afspraken. Deze hulp wordt stedelijk, regionaal, of landelijk georganiseerd en ingekocht. Dit zijn:

 • de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd
 • de essentiële functies (bovenregionale beschikbare zorg)
 • LTA-zorg (landelijk beschikbare zorg)
 • Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Fysiotherapie
 • Logopedie

Spoor030 werkt samen met deze aanbieders om te zorgen voor een goede aansluiting op de zorg van de buurtgerichte specialistische jeugdhulp.

8
Welke informatie wordt in het dossier opgenomen?

Onze specialisten hebben informatie nodig om goed hulp te kunnen verlenen. Deze informatie krijgen we van jou je (pleeg)ouders, of van andere hulpverleners. Deze informatie wordt vastgelegd in een dossier. In het dossier bewaren we alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Zoals informatie over welke problemen er zijn en wat er voor nodig is om deze problemen aan te pakken. Dit kan informatie zijn over jou, maar ook over je (pleeg)ouders, andere kinderen in het gezin of mensen uit je directe omgeving.

9
Wie krijgt mijn gegevens te zien?

De inhoud van jouw dossier is vertrouwelijk. Daarnaast hebben onze professionals een geheimhoudingsplicht en mogen informatie uit je dossier daarom niet zomaar met anderen delen. Om jou of je ouders goed te kunnen helpen, moeten zij wel weten wat er aan de hand is. Daarvoor heeft een hulpverlener soms informatie van een andere hulpverlener nodig. Je hebt recht op privacy. Of je nu thuis woont, bij pleegouders of in een instelling. Niemand mag informatie over jou zomaar delen. Dit doen zij dan ook niet zonder de toestemming van jou of van je ouders. We vragen daarvoor altijd een toestemmingsformulier te ondertekenen. Je kunt de toestemming ook altijd weer intrekken.

Bij ernstige zorgen
Indien een hulpverlener zich ernstige zorgen maakt, bijvoorbeeld omdat er een crisissituatie dreigt kan hij of zij de afweging maken om zonder toestemming informatie te delen met andere hulpverleners. Er is dan sprake van een conflict van plichten.

10
Welke informatie verstrekken jullie aan derden

Jouw huisarts (of andere verwijzer) krijgt altijd een brief na aanmelding en het intakegesprek om hem op de hoogte te stellen van de gemaakte afspraken. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met jou besproken.

Spoor030 mag persoonlijke informatie alleen doorgeven als jij daar toestemming voor geeft.

Hierop gelden een aantal uitzonderingen:
– Spoor030 mag zonder je toestemming inlichtingen verstrekken aan de Raad voor de Kinderbescherming, SAVE, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling (GI) voor uitvoer van een eventuele jeugdbeschermingsmaatregel.
– Spoor030 doet een melding in de ‘Verwijsindex Risicojongeren’ (VIR) om onderlinge afstemming met andere professionals te verbeteren. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Maar zorgt ervoor dat de hulpverleners die jou helpen elkaar kunnen vinden en de hulpverlening op elkaar af kunnen stemmen.
– Spoor030 informeert de gemeente Utrecht bij aanmelding en afmelding van de zorg.
– Spoor030 doet aangifte als er sprake is van strafbare feiten.

Als Spoor030 bovenstaande gegevens doorgeeft of gegevens door wil geven aan een andere partij brengen we je daarvan altijd op de hoogte.

11
Ik ontvang sinds 2019 specialistische hulp in gebied Spoor030. Ik woon niet in het Spoor030 gebied. Kan ik wel bij mijn huidige hulpverlener blijven?

Maakte je in 2019 gebruik van specialistische jeugdhulp en is deze zorg ook na 2019 belangrijk voor jou? Dan zijn er afspraken gemaakt om te zorgen dat er zoveel mogelijk continuïteit is in de hulpverleningsrelatie.

Word je zorgtraject in 2020 afgerond dan verandert er in principe niets. Jij kunt het traject afmaken bij je huidige hulpverlener, ook als deze voor Spoor030 gaat werken. Ook kun je ervoor kiezen om in dit jaar bij de organisatie te blijven waar jij nu de zorg ontvangt. Daarnaast kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheden van het buurtgerichte specialistische team in je eigen buurt.

Loopt je zorgtraject door tot na 31 december 2020? Dan hangt het ervan af of je huidige hulpverlener in een buurtgericht specialistisch team voor Spoor030 werkt of gaat werken. Zo ja, dan kan deze hulpverlener de zorg blijven bieden. Dit is ook het geval wanneer het gaat om een vrijgevestigde die gecontracteerd is door Spoor030.

Als dit niet aan de orde is, dan neemt vóór 1 juli 2020 een hulpverlener van KOOS of Spoor030 de zorg over. De huidige hulpverlener gaat ruim voor deze datum met jou en je (pleeg)ouders/voogd samen met de nieuwe hulpverlener van Spoor030 in gesprek om een goede match te vinden qua expertise en persoon om een goede overdracht te realiseren.

12
Ik woon niet in het gebied Spoor030. Kan ik wel zorg krijgen via Spoor030?

In principe niet.

13
Ik sta al sinds 2019 op een wachtlijst. Wat gebeurt er met mijn plek op de lijst als ik in 2020 over moet naar Spoor030?

Spoor030 zal in alle redelijkheid kijken naar urgentie en zorgvraag. We zullen nieuwe cliënten bij Spoor030 zo snel mogelijk inzicht bieden in de wachttijd.

14
Moet ik een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp?

Ouders van kinderen tot 18 jaar betalen in principe geen eigen bijdrage.

15
Wie kan ik in noodsituaties bereiken?

Spoor030 is telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 17.00 uur. In noodsituaties (ook voor jeugdhulp) kan je het volgende doen:

•  In levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt, bel 112 (dag en nacht bereikbaar).
•  Bij huiselijk geweld of kindermishandeling bel Veilig Thuis Utrecht 0800 – 2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Meer informatie Veilig Thuis Utrecht.
•  Als iemand acuut psychiatrische hulp nodig heeft, zoekt contact met je huisarts of buiten kantooruren met

Huisartsenpost Utrecht
Burg. Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
088-1309670
https://www.primair-hap.nl/nl/

•  Bij zorgen over zelfmoord bel de crisislijn 113 zelfmoordpreventie. 113 is bereikbaar op: 0900-0113

16
Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht met mijn klacht

Onze professionals doen elke dag hun best om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die je als onjuist of onterecht ervaart. We vinden het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen en te leren van wat goed gaat en niet goed gaat. Wil je een klacht indienen? Dan kun je het volgende doen:

1. Ga met de professional die je begeleidt in gesprek over een oplossing
2. Als dat niet lukt of de klacht te ernstig is, kun je een gesprek aanvragen met de leidinggevende van de professional. Dit kan via door te bellen met 030-2028 700 of een mail te sturen aan klachten@spoor030.nl.
3. Lukt dit niet dan kan je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland.

Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
Postbus 75874
1070 AW Amsterdam

Vind je het lastig vindt om een klacht in te dienen of wil je graag met een onafhankelijk iemand overleggen over de situatie? Neem dan contact op met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Bel 088 -555 10 00 en vraag naar de cliëntvertrouwenspersoon van Spoor030. Of kijk voor meer informatie op www.akj.nl.

Naast het indienen van een klacht is er ook de mogelijkheid om van het tuchtrecht gebruik te maken. Dit kan via de stichting kwaliteits-register jeugd (SKJ) of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

16
Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht met mijn klacht

Onze professionals doen elke dag hun best om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die je als onjuist of onterecht ervaart. We vinden het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen en te leren van wat goed gaat en niet goed gaat. Wil je een klacht indienen? Dan kun je het volgende doen:

1. Ga met de professional die je begeleidt in gesprek over een oplossing
2. Als dat niet lukt of de klacht te ernstig is, kun je een gesprek aanvragen met de leidinggevende van de professional. Dit kan via door te bellen met 030-2028 700 of een mail te sturen aan klachten@spoor030.nl.
3. Lukt dit niet dan kan je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland.

Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
Postbus 75874
1070 AW Amsterdam

Vind je het lastig vindt om een klacht in te dienen of wil je graag met een onafhankelijk iemand overleggen over de situatie? Neem dan contact op met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Bel 088 -555 10 00 en vraag naar de cliëntvertrouwenspersoon van Spoor030. Of kijk voor meer informatie op www.akj.nl.

Naast het indienen van een klacht is er ook de mogelijkheid om van het tuchtrecht gebruik te maken. Dit kan via de stichting kwaliteits-register jeugd (SKJ) of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

17
Staat je vraag er niet bij?

Heb je na het lezen van de veelgestelde vragen nog andere vragen? Dan zijn wij te bereiken op maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur op 030- 2028700 of stuur een email naar info@spoor030.nl